Een bouwaanvraag: hoe pak je dat aan?

De kogel is door de kerk, je gaat (ver)bouwen. Leuk, maar daar komt natuurlijk (heel wat) administratie bij kijken. Bovendien doe je alles maar beter volgens de regels van de kunst om achteraf niet in de problemen te komen. Wij geven je hieronder alvast een heleboel informatie mee om je bouwaanvraag met succes in te dienen.

Wat is een bouwaanvraag?

Zonder bouwaanvraag kun je niet beginnen bouwen. Jouw architect of bouwheer dient het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag in bij het stads- of gemeentebestuur.  De termijn waarin het college van Burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag is afhankelijk van het feit of het bestuur zelfstandig (ontvoogd) mag beslissen of dat de gewestelijke ambtenaar de beslissing dient te nemen. In het eerste geval neemt een beslissing maximaal 75 dagen in beslag, terwijl je in het tweede geval tot 150 dagen op de beslissing kunt wachten. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat je van het bestuur het resultaat van de ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek bij de aanvraag hebt ontvangen. Na het afleveren van de vergunning moet je nog rekening houden met 30 dagen aanplakkingsplicht. Concreet wil dit zeggen dat je je bouwvergunning duidelijk op de bouwplaats moet hangen. Houd dus rekening met een minimale wachttijd van 3,5 maanden voor je je bouwaanvraag in je bezit hebt. Tijdig aanvragen is dus de boodschap!

Hoe zit de procedure van een bouwaanvraag in elkaar?

Het indienen van een een bouwaanvraag gebeurt bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. De volgende stappen moet je doorlopen om een bouwvergunning te bekomen.

STAP 1 l Inlichtingen inwinnen aan het loket

Zit je met vragen dan kun je bij je architect terecht, maar ook de Dienst Ruimtelijke Ordening kan je heel wat informatie bezorgen. Je krijgt er het antwoord op de vraag of er een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is, of er een architect nodig is en je kunt er nagaan wat de bestemming is van een perceel. Je verneemt er ook of er stedenbouwkundige voorschriften bestaan volgens:

Gewestplan • Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) • Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) • Een verkaveling • Een bouwverordening

STAP 2 l Een plan opmaken

Indien het verplicht is met een architect te werken, dan neem je er één onder de arm. Hij/zij zal dan de plannen voor je opmaken. Is dit niet nodig, dan kun je zelf de plannen of iemand anders deze laten uitwerken.

STAP 3 l Bespreek het project

Heb je een concreet project, maar wil je weten of het kans op een vergunning heeft, dan informeer je je bij de Dienst Ruimtelijk Ordening. Een voorbespreking verhoogt je kans op een vlotte afhandeling van je dossier.

STAP 4 l Je stelt je dossier samen

Ben je langs de Dienst Ruimtelijke Ordening gepasseerd dan beschik je nu over een handige aanstiplijst. Op dit document vind je alle documenten die je nodig hebt voor een volledig dossier. Informeer wel even in hoeveel exemplaren je je dossier moet indienen.

STAP 5 l Je dient het dossier in

Het dossier kun je indien met een aangetekend schrijven naar het College van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente. Je kunt het dossier ook afgeven aan het loket van de Ruimtelijke Ordening. Zorg dat je een ontvangstbewijs krijgt.

STAP 6 l Is je dossier volledig?

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kijkt na of de aanvraag volledig is. Is dit niet het geval, dan krijg je hier binnen de 14 dagen een brief over. Ook als de aanvraag ontvankelijk is laat de ambtenaar je dit binnen de 14 dagen weten. Dit bewijs vermeldt ook of er een openbaar onderzoek komt De datum van het volledigheidsbewijs is de startdatum van de verdere procedure. De verdere aanvraagprocedure verloopt binnen dwingende vervaltermijnen:

• 75 dagen voor een aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning (komt er echter een openbaar onderzoek, dan is de termijn 105 dagen).

• 150 dagen voor een verkavelingsaanvraag In geval van een openbaar onderzoek moet je een affiche aanplakken aan de straatkant van het bouwterrein.

STAP 7 l Onderzoek van je dossier

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar vraagt de noodzakelijke adviezen op, zorgt ervoor dat het openbaar onderzoek correct verloopt en geeft een stedenbouwkundig advies aan het college en vraagt ze om een beslissing.

STAP 8 l Beslissing van het college

Het college verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Als geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, dan wordt de aanvraag als afgewezen beschouwd (stilzwijgende beslissing). Je ontvangt binnen 10 dagen hierna met een aangetekende brief ofwel het afschrift van de beslissing ofwel de melding van de stilzwijgende beslissing. De beslissing moet gedurende een periode van 30 dagen aangeplakt worden aan de straatkant van het bouwterrein. De periode van aanplakking moet aanvangen ten laatste 10 dagen na de beslissing van het college. Een door de burgemeester gemachtigde beambte bevestigt de aanplakking op verzoek. Als u een weigering of een stilzwijgende beslissing krijgt, kun je beroep aantekenen. Je stuurt hiervoor gelijktijdig een aangetekende brief naar het college en naar de Deputatie van je provincie. Dit moet gebeuren binnen 30 dagen na datum van betekening van de beslissing.

STAP 9 l Beginnen met bouwen

Houd er rekening mee dat er nog beroep kan aangetekend worden tegen de beslissing. Als je binnen de 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking geen beroep hebt ontvangen, dan is de vergunning uitvoerbaar. Deel door middel van een aangetekende brief de aanvangsdatum mee aan het college. Zorg dat de vergunning en plannen steeds op het bouwterrein aanwezig zijn.